​ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤο πλάνο εργασίας οργανώνεται σε τρεις (3) ενότητες εργασίας (ΕΕ), συνολικής διάρκειας 38 μηνών, κάθε μια από τις οποίες αναλύεται σε επιμέρους Δραστηριότητες (Δ), οι οποίες μπορεί να οδηγούν στην επίτευξη περισσότερων του ενός στόχου. Κάθε ΕΕ ολοκληρώνεται με την υποβολή των σχετικών Παραδοτέων (Π).

EΕ1 – Ψηφιακή Αναπαράσταση και Μοντελοποίηση Κτιρίου (M1-Μ9)

Δραστηριότητες:

Δ1.1: Σχεδιασμός της τρισδιάστατης σάρωσης (3D Scanning) του κτιρίου.

Δ1.2: Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού (3D Scanner και ΒΙΜ Software).

Δ1.3: Τρισδιάστατη σάρωση κτιρίου.

Δ1.4: Δημιουργία του Ψηφιακού Αντίγραφου (Digital Twin) του κτιρίου.

Δ1.5: Ανάπτυξη νέων ΒΙΜ Objects για την ενσωμάτωση παραδοσιακών δομικών υλικών.

Δ1.6: Μετατροπή του Ψηφιακού Αντιγράφου σε BIM Model

 

Παραδοτέα:

Π1.1 – Μελέτη σχεδιασμού της τρισδιάστατης σάρωσης

Π1.2 – Εξοπλισμός τρισδιάστατης σάρωσης και Λογισμικό για BIM Modeling

Π1.3 – Ψηφιακό Αντίγραφο Κτιρίου (X file)

Π1.4 – BIM Model (IFC και CoBie files)

 

EΕ2 – Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου αποτίμησης μέτρων Πυρασφάλειας και Πρωτότυπου συστήματος (M3- Μ12)

Δραστηριότητες:

Δ.2.1: Ανάλυση δεδομένων Πυρασφάλειας πιλοτικού κτιρίου

Δ.2.3: Ανάπτυξη Δυναμικού Μοντέλου αποτίμησης μέτρων Πυρασφάλειας

Δ.2.4: Ανάπτυξη Πρωτότυπου συστήματος αποτίμησης μέτρων Πυρασφάλειας (prototype). Δ.2.5: Τεκμηρίωση Ορθής Λειτουργίας του μοντέλου DFSM (DFSM Validation)

Παραδοτέα:

Π2.1: Μελέτη Ανάλυσης δεδομένων Πυρασφάλειας

Π2.2: Τεκμηρίωση Δυναμικού μοντέλου αποτίμησης μέτρων Πυρασφάλειας

Π2.3: Πρωτότυπο σύστημα αποτίμησης μέτρων Πυρασφάλειας

Π2.4: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων χρήσης πρωτοτύπου

 

EΕ3 – Ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης μέτρων πυρασφάλειας (M13-Μ24)

Δραστηριότητες:

Δ3.1: Ανάλυση Απαιτήσεων για την ανάπτυξη του εργαλείου.

Δ3.2: Ενσωμάτωση υφιστάμενης υποδομής αισθητήρων σε IoT πλατφόρμα.

Δ3.3: Ανάπτυξη Εργαλείου για την αποτίμηση των μέτρων Πυρασφάλειας.

  • Ενσωμάτωση Δυναμικού μοντέλου Πυρασφάλειας (Assessment Tool)
  • Ενσωμάτωση υποδομής ΙοΤ στο BIM Model (Visualization Tool)

Δ3.4: Διασύνδεση του λογισμικού με IoT αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων στις εξόδους

Δ3.5: Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήματος.

Δ.3.6: Ενέργειες Εμπ. Εκμεταλ

 

Παραδοτέα:

Π.3.1: Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων για την ανάπτυξη του εργαλείου.

Π.3.2: Εργαλείο αποτίμησης μέτρων Πυρασφάλειας (Assesement Tool)

Π.3.3: Εργαλείο απεικόνισης υποδομής ΙοΤ στο ΒΙΜ (Visualization Tool

Π.3.4: Σενάρια ελέγχου και πιλοτική λειτουργία συστήματος

Π.3.5: Τεκμηρίωση και Εγχειρίδιο Χρήσης.

Π.3.6: Πλάνο επικοινωνίας αποτελεσμάτων του έργου.

Π.3.7: Εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα και σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Π.3.8: Διαδικτυακός Τόπος του έργου και του προϊόντος.

Π.3.9: Δράσεις Δημοσιότητας και επικοινωνίας