ΤΟ ΕΡΓΟΑντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την έγκαιρη αποτίμηση και παρακολούθηση του επιπέδου πυρασφάλειας σε ιστορικά κτίρια μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής ΒΙΜ (Building Information Modelling) και ΙοΤ (Internet of Things), σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης και παρακολούθησης. Το εργαλείο που θα αναπτυχθεί θα παρέχει τη δυνατότητα για συνεχή και δυναμικό έλεγχο των παραμέτρων που επηρεάζουν την πυρασφάλεια και τις συνθήκες λειτουργίας των κτιρίων, αλλά θα συμβάλλει επίσης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  για τη βελτίωση του επιπέδου πυροπροστασίας.

Η αποτίμηση των μέτρων πυρασφάλειας των ιστορικών κτιρίων θα καταστεί εφικτή μέσω της ανάπτυξης ενός δυναμικού παραμετρικού μοντέλου (Dynamic Fire Safety Model – DFSM), το οποίο θα σχεδιαστεί με βάση την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων πυρασφάλειας, γεωμετρικά δεδομένα του κτιρίου αλλά και τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων.